Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), SMSKLIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Dębowej Górze 59A (96 – 116 Dębowa Góra) w oparciu o art.13 ust.1 i 2 RODO informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SMSKLIMA Sp. z o.o. z siedzibą  w Dębowej Górze 59A (96 – 116) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514889, posiadająca NIP: 8361859096  oraz REGON: 101803703, kapitał zakładowy 4.000.00,00 PLN (dalej również: „Administrator”).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1) odpowiedzi na Państwa zapytania ofertowe, zawierania i realizacji umów oraz realizacji zamówień zawartych z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2) realizacji przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym w postaci przesyłania informacji o ofertach Administratora i utrzymywania bieżącego kontaktu oraz dobrych relacji biznesowych, pogłębiania relacji biznesowych oraz umożliwienia efektywnego rozwoju działalności, w szczególności w celu oferowania Państwu przez Administratora produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, oraz badania Państwa satysfakcji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz na podstawie odrębnych zgód udzielonych przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
  3) tworzenia przez Administratora zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby,  w tym na potrzeby obsługi umów i zamówień w czasie trwania umowy, a po ich zakończeniu przez czas przedawnienia roszczeń, w tym na podstawie odrębnych zgód udzielonych przez Państwa (art. 6 ust. 1 a i b RODO);
  4) ustalenia i dochodzenia roszczeń Administratora oraz obrony przez roszczeniami przez okres ich przedawnienia (art. 6 ust. 1 f RODO);
  5) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, z zakresu rachunkowości, archiwizacji dokumentacji (m.in. wystawianie faktur VAT, innych dokumentów księgowych) (art. 6 ust. 1 c RODO);
  6) weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu umowy lub jej zmianie (art. 6 ust. 1 b i f RODO);
  7) w celu prowadzenia strony internetowej oraz fanpage na portalu Facebook Administratora, w szczególności bieżącego informowania o działalności Administratora oraz wydarzeniach, w których wspólnie braliśmy udział (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) oraz rozwoju działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jeżeli uprzednio wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie w tym celu.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe tj.: imiona, nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej lub inny służbowy adres korespondencyjny, obywatelstwo, adres e-mail, numer telefonu, przebieg zatrudnienia, wykształcenie, numer PESEL oraz NIP, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, numer rachunku bankowego,  a w przypadku gdy wyraziliście Państwo na to uprzednio zgodę, również zdjęcia i wizerunek w celu prowadzenia strony internetowej i fanpage Administratora na portalu Facebook.
 4. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do następujących podmiotów, przetwarzających Państwa dane w imieniu Administratora i na podstawie zawartych z nim umów lub podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu tj.:
  1) firmom informatycznym obsługującym systemy informatyczne Administratora lub udostępniające mu narzędzia informatyczne;
  2) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dochodzenia należności, usługi analityczne, doradcze, prawne, podatkowe;  4) bankom i innym instytucjom finansowym, rozliczeniowym i ubezpieczeniowym;
  5) innym podmiotom współpracującym z Administratorem, o ile jest to konieczne do realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych lub realizacji zawartych z Państwem umów;
  6) partnerom biznesowym Administratora.
 5. Administrator co do zasady nie przekazuje Państwa danych osobowych poza obszar UE oraz EOG ani organizacji międzynarodowych. Przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy będzie tego wymagać należyte wykonanie umowy zawartej z Państwem umowy, wyłącznie na Państwa żądanie lub gdy obowiązek taki na Administratora nakładają przepisy prawa. W przypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, środki ochrony danych zostaną dostosowane ad hoc w zakresie odpowiednim do ryzyka jakie niesie za sobą przekazanie Państwa danych osobowych konkretnego państwa, przy szczególnym uwzględnieniu wydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w tym państwie oraz zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania. W przypadku braku decyzji,  o której mowa w zdaniu poprzedzającym oraz braku możliwości zastosowania innych zabezpieczeń, dane osobowe mogą być jednorazowo przekazane  w drodze wyjątku, o którym mowa w art. 49 ust. 1 lit. b) RODO.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  1) w związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy lub okres konieczny do wypełnienia obowiązków publicznoprawnych z tych umów wynikających lub też ustania obowiązków archiwalnych;
  2) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających  z umowy lub z innego tytułu;
  3) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Państwa obowiązków z nich wynikających;
  4) w zakresie publikacji na stronie internetowej oraz fanpage na portalu Facebook Administratora – przez okres trwania publikacji na stronie internetowej lub fanpage Administratora na portalu Facebook lub przez okres, w którym mogą być w tym celu wykorzystane przez Administratora.
 7. Przysługuje Państwu prawo do:
  1) dostępu do treści Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
  2) sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
  3) usunięcia Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO);
  4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  5) przeniesienia Państwa danych osobowych (art. 20 RODO);
  6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 21 RODO):
  – Administrator będzie wtedy zobowiązany do zakończenia przetwarzania danych  w tym celu, chyba że Administrator wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
 8. Mają Państwo prawo do wycofania udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w każdym momencie, a wycofanie tej zgody w żaden sposób nie wpłynie na Państwa relację z Administratorem. Zgodę tę mogą Państwo wycofać przez złożenie Administratorowi pisemnego oświadczenia lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sekretariat@smsklima.pl.
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia z Administratorem umowy i jej wykonania oraz wykonania przez Administratora wymogów ustawowych związanych  z realizacją i rozliczeniem umowy wynikających z prawa powszechnie obowiązującego  np. prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, jest ono warunkiem koniecznym do świadczenia usług zgodnie z umową a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia tych usług (realizacji umowy).
 11. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 12. Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem drogą pocztową wykorzystując do tego adres: SMSKLIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Dębowej Górze 59A (96 – 116 Dębowa Góra) lub też za pomocą korespondencji email: sekretariat@smsklima.pl.